Rannsakan av helighet

Ofta fokuserar vi endast på att vi ska rannsaka våra synder och vilka synder vi ska bikta. Detta är absolut en nödvändig del av det andliga livet, men det är som helgonen säger den ”lätta delen” att ”bara” undvika synd. Vi måste också undersöka oss till och från hur vi utvecklas i vårt dygdeliv. Jag har adapterat denna lista från en predikan på Audio Sancto, som utgick från frågorna som ställs vid avgörandet av heroisk dygd i en helgonförklaringsprocess.

Måttlighet

 • Är förnekelse av din egen vilja och inre självförnekelse karakteristiskt för dig?
 • Betvingar och tämjer du din ilska?
 • Bär du förföljelse med saktmod och tålamod?
 • Är du onödigt envis med att hålla fast vid din egen åsikt?
 • Är du måttlig i bruket av dryck och föda?
 • Håller du Kyrkans fasta?
 • Skämmer du bort dig själv med många timmars sömn?
 • Är din säng bekväm eller obekväm?
 • Är det viktigt för dig att vara välklädd och ha ett fint boende?
 • Tar du hänsyn till livets bekvämligheter?
 • Förnekar du dina sinnen?
 • Älskar du tystnad och ensamhet?
 • Är du anspråkslös i ditt uppförande?

Själsstyrka

 • Är du stark och trogen i ditt stånds plikter, outröttlig i arbete, tålmodig i förföljelse, skada, förtal och inre oro? Bär du dessa saker med en glädjerik ande?
 • Är du någon gång upprymd av välgång eller deprimerad av motgång?
 • Föraktar du världens ära, rikedomar och bekvämligheter?
 • Försvarar du alltid Kyrkans rättigheter och begränsar du onda mäns sedeslöshet?

Rättskaffenhet

 • Är du vänlig mot andra?
 • Underordnar du dig dina föräldrar och överordnade?
 • Visar du dig tacksam för ynnestar som du tagit emot och strävar du att egga andra till tacksamhet?
 • Uppfyller du din plikt med rättskaffenhet och undviker du all favorisering?
 • Mildrar du rättskaffenhetens stränghet med vänlighet till den grad att ingen skulle kunna ha en rättfärdig orsak till klagomål mot dig?
 • Ger du Gud tillbörlig ära och lydnad?
 • Visar du vördnad för helgonen?
 • Accepterar du påvarnas påbud med tillbörlig respekt och vördnad?
 • Är du noggrann i utförandet av Kyrkans heliga riter och ceremonier?
 • Bemödar du dig om att främja tillbedjan av Gud?
 • Respekterar du allas rättigheter och ger dem vad som är deras rätt?
 • Hatar du ocker och bedrägeri i alla dess former?

Vishet

 • Styr du alla dina handlingar mot vinnandet av evig ära såsom ditt sista mål och väljer du de nödvändiga och användbara medlen för att uppnå den?
 • Älskar du enkelhet och är du ärlig och sann i tanke och ord och hatar du allt dubbelspel och all falskhet?
 • Söker du råd från visa män och handlar du efter dem?
 • Är alla dina handlingar goda och åberopar du först gudomlig hjälp för att utföra dem på ett riktigt sätt?
 • Har du ett djupt hat för sysslolöshet såsom varande källan till last och älskar du meditation och ensamhet?

Tro

 • Tackar du Gud för att du fötts i katolska Kyrkans sköte eller att du tagit emot nåden att omvända dig till Henne och ber du att alla människor ska föras in i Hennes fålla?
 • Brinner du av ett begär att förmedla Tron till andra?
 • Instruerar du de troende i kristendomens sanningar och lär du ut katekesen?
 • Glädjer du dig när någon vilsegången själv omvänds till den katolska Tron?
 • Sörjer du när Kyrkan lider förlust eller förföljelse?
 • Ligger dekorationen av Guds hus och ett korrekt iakttagande av de heliga ceremonierna dig varmt om hjärtat?
 • Älskar du fromhet visad mot den Saliga Jungfrun och bemödar du dig om att främja den? Hur?
 • Ber du ofta och länge framför det Allraheligaste Sakramentet?
 • Visar du andäktig vördnad för Jesu Kristi Lidande? Mediterar du ofta på detta mysterium? Med vilken iver och fromhet? Strävar du efter att upptända denna vördnad i andra?
 • Brinner du med önskan att utgjuta ditt blod för Trons sanningar?
 • Vördar du de Heliga Skrifterna och kyrkofädernas skrifter?
 • Lyder du Kyrkans lagar och dina överordnades befallningar? Visar du vördnad för påven och alla Guds vigda tjänare (biskopar, präster, diakoner, subdiakoner o s v)?
 • Önskar du vinna avlat?
 • Hatar du alla dåliga böcker och allt som motsätter sig Tron?
 • Närmar du dig ofta Botens och Altarets Sakrament?

Hopp

 • Hoppas du med fast förvissning på frälsning baserat på Vår Herre Jesu Kristi förtjänster?
 • Föraktar du världens vägar och hur visar du detta förakt?
 • Sätter du din tillit till Gud allena i prövande omständigheter och tar du då din tillflykt till bön?
 • Visar du att du hoppas på Gud genom ivriga och fromma utrop och väcker du upp andras förtröstan på Gud?
 • Visar du med ord och handling en önskan att lida för evig ära?
 • Kommer du glädja dig när döden närmar sig, såsom begynnelsen av det sanna livet? (OBS! Tänk på hur du skulle reagera om det visade sig att du med all säkerhet kommer dö om en mycket kort tid, säg några veckor, några dagar eller några timmar.)
 • Med vilken tillförsikt gör du goda handlingar? Strävar du att uppamma i andra samma tillförsikt?
 • Förlitar du dig i svårigheter på att det tillåts av Guds godhet och litar du på Hans Försyns påbud?
 • Riktar du alla dina önskningar och handlingar mot Gud såsom ditt sista mål?
 • Bär du muntert motgång och förföljelse?
 • Önskar du, på samma sätt som helige Paulus, att upplösas och vara med Kristus?
 • Bär du skröplighet och lidande med en glad ande?

Kärlek

 • Ber du för syndares omvändelse?
 • Hur förhåller du dig till dina fiender? Förlåter du dem, tar du emot dem tålmodigt och ber du för dem?
 • Förhindrar du oenighet?
 • Är andras goda namn något du håller kärt?
 • Med vilken regelbundenhet och iver offrar du böner för de avlidna?
 • Tröstar du de plågade?
 • När det är lämpligt, ursäktar du din nästas brister?
 • Vilket förhållningssätt har du gentemot de sjuka?
 • Älskar du de fattiga? Hjälper du dem i enlighet med dina resurser och strävar du efter att förmå andra att hjälpa dem?
 • Instruerar du de okunniga och ger du råd till dem som tvivlar?
 • Tillrättavisar du syndare?
 • Återställer du frid och endräkt bland de grälsjuka?
 • Hänger du dig åt de sjukas fysiska och andliga välbefinnande?
 • Är ditt sinne alltid fixerat på och förenat med Gud? Med vilka handlingar, ord och strävanden visar du denna förening?
 • Hatar du synden och är du noga med att bevara dig fri från varje brist?
 • Talar du ofta om Gud?
 • Är din bön trofast och ivrig?
 • Förblir du i bön framför det Allraheligaste Sakramentet under lång tid?
 • Leder du andra till ett böneliv? Hur?
 • Mediterar du över Kristi Lidande? Med vilka handlingar visar du att du är hängiven detta Lidande?
 • Hur visar du din Mariafromhet?
 • Förhindrar du att synd begås och känner du sorg när andra begår synder?
 • Strävar du efter att uppväcka kärlek till Gud i andra?
 • Betvingar du ditt kött genom fasta och självförnekelse så att du må bli mer behaglig för Gud?
 • Har du en övernaturlig önskan att lida, bli motsagd och föraktad och hur bär du sådant?
 • Strävar du efter att med all din kraft uppväcka i andra lovprisning för den gudomliga godheten?
Annonser